دانشگاه شاهد - آزمایشگاهها

 ورود
                                    

       بخش ها

آزمایشگاهها
کارکنان دانشکده
گروههای آموزشی
هیئت علمی

صفحه اصلی/دانشكده ها/دانشكده علوم كشاورزي/آزمایشگاهها


آزمايشگاه خاكشناسي عمومي و آزمايشگاه پيدايش و رده بندي خاك:

دروس عملي قابل ارائه : خاكشناسي عمومي، پيدايش و رده بندي خاك، ارزيابي و تناسب اراضي
عنوان آزمايش ها:
1- نمونه برداري و آماده سازي نمونه خاك
2- تهيه گل اشباع و عصاره آن و تهيه عصاره هاي با نسبت مختلف خاك به آب
3- تعيين رطوبت خاك
4- تعيين PH يا واكنش خاك
5- تعيين EC يا شوري خاك
6- تعيين CEC يا ظرفيت تبادل كاتيوني خاك
7- اندازه گيري وزن مخصوص ظاهري
8- اندازه گيري وزن مخصوص حقيقي
9- اندازه گيري كربن آلي خاك
10- تعيين آهك خاك
11- تعيين كربنات و بي كربنات خاك
12- تعيين و اندازه گيري كلر خاك
13- تعيين پتاسيم و سديم خاك
14- اندازه گيري كاتيونهاي كلسيم و منيزيم خاك
15- تعيين بافت خاك به روش لمسي
16- تعيين بافت خاك به روش هيدرومتر
17- اندازه گيري گچ در خاك
با تكميل نهايي آزمايشگاه مي توان آزمايش هاي زير را نيز انجام داد:
1- تهيه نمونه هاي مربوط به شناسايي كاني ها بوسيله X-Ray
2- تهيه برش هاي نازك خاك و مطالعه آنها


آزمايشگاه رابطه آب ، خاك ، گياه و آزمايشگاه فيزيك خاك:

دروس عملي قابل ارائه : رابطه آب ، خاك ، گياه و فيزيك خاك
عنوان آزمايش ها: رابطه آب ، خاك و گياه
1- تعيين رطوبت خاك به روش وزني
2- تعيين وزن مخصوص ظاهري خاك
3- اندازه گيري رطوبت در گياهان
4- تعيين مقدار نسبي آب ( آماس نسبي) و كمبود آب ( كمبود اشباع)
5- اندازه گيري رطوبت گياه در ظرفيت زراعي
6- اندازه گيري پتانسيل آب در بافت هاي گياهي
7- تعيين درصد جوانه زدن بذر در محلولهاي با پتانسيل مختلف
8- آشنايي با تانسيومتر و بلوك گچي و نصب آن در خاك
9- اندازه گيري ميزان تعرق در شرايط مختلف با دو نور


آزمايشگاه حاصلخيزي خاك و شيمي خاك

دروس عملي قابل ارائه : حاصلخيزي خاك، تغذيه گياه، شيمي خاك، خاكهاي شور و قليا
عنوان آزمايش ها:
1- نمونه برداري و آماده سازي نمونه گياهي
2- هضم خشك و تر نمونه گياهي
3- تعيين سديم و پتاسيم گياه و خاك
4- تعيين كلسيم و منيزيم گياه و خاك
5- اندازه گيري فسفر گياه
6- اندازه گيري فسفر قابل جذب خاك
7- تعيين CEC يا ظرفيت تبادل كاتيوني خاك
8- تعيين پتاسيم قابل دسترسي خاك
9- اندازه گيري كربن آلي خاك
10- اندازه گيري كليه كاتيونها و آتيونهاي محلول و تبادلي
11- اندازه گيري ازت خاك

با تكميل نهايي آزمايشگاه مي توان آزمايش هاي زير را نيز انجام داد:

1- اندازه گيري عناصر ميكرو المنت ها


آزمايشگاه آبياري عمومي

دروس عملي قابل ارائه : آبياري

عنوان آزمايش ها:

1- تعيين رطوبت خاك به روش وزني
2- تعيين رطوبت خاك به روش بلوكهاي گچي
3- تعيين رطوبت خاك به روش تانسيومتر
4- تعيين وزن مخصوص ظاهري با استفاده از استوانه نمونه برداري
5- تعيين وزن مخصوص حقيقي
6- اندازه گيري دبي با استفاده از روزنه ها و سرريزها
7- تعيين مقدار جريان به روش وانتوري متر
8- تعيين مقدار جريان با استفاده از پارشال فلوم
9- تعيين سرعت جريان در كانالها با استفاده از دستگاه مولينه
10- اندازه گيري ضريب هدايت هيدروليكي
11- اندازه گيري نفوذ پذيري با استفاده رينگ دو لايه


ليست تجهيزات موجود در آزمايشگاه هاي گروه خاكشناسي

1- فليم فتومتر
2- سانتريفوژ
3- اسپكتروفتومتر
4- آون
5- كوره الكتريكي
6- شيكر Shaker
7- PH متر
8- EC متر
9- پمپ
10- حمام بن ماري
11- همزن مغناطيسي
12- ترازو
13- دستگاه آسياب كننده خاك و گياه
14- هيدرومتر
15- تانسيومتر
16- انكوباتور كوچك
17- بلوكهاي گچي
18- كجلدالآزمايشگاه زراعت در طول ترم هاي مختلف نظير:

1- فيزيولوژي گياهان زراعتي
2- علفهاي هرز و كنترل آنها
3- مساحي و نقشه برداري
4- كنترل و گواهي بذر
5- انجام آزمايشات مختلف دانشجويان دوره كارشناسي ارشد بطور روزانه حتي در ايام تعطيل

ضمناً دستگاه هاي مهم شامل:
1- ترازوي فوق العاده دقيق و حساس
2- آون
3- بذر شمار
4- اسپكتروفتومتر
5- سطح سنج ( Areameter)
6- دستگاه بوجاري
7- انواع شيشه آلات و ظروف مختلف آزمايشگاهي
8- PH متر دقيق
9- پمپ خلاء
10- هيترو همزن
11- ويبراتور و شيكر
12- بن ماري
13- انواع دوربين هاي نقشه برداري و متعلقات آن


واحد مزرعه

عنوان :
1- واحد مزرعه كه دروس عمليات كشاورزي و عمليات زراعي در آن ارائه مي شود كه درس عمليات كشاورزي براي تمامي رشته ها كه به صورت تئوري و عملي دانشجويان كار كاشت، داشت، برداشت را در مزرعه انجام داده و همچنين بازديدهاي علمي نيز در طول ترم طبق نظر كميته عمليات انجام مي گيرد و همچنين درس عمليات زراعي كه مختص گروه زراعت مي باشد نيز به همين صورت با اين تفاوت كه زير نظر يك استاد انجام مي پذيرد.

2- تجهيزات مهم اين واحد : تراكتورها و ماشين آلات كشاورزي از جمله : بذر كار، كود پاش، گاو آهن، لولير، ديسك، فاروژ، نهركن و ادواتي نظير بيل، شن كش، فوكا، بيلچه، سم پاش كه براي مبارزه با علفهاي هرز و آفات در طول عمليات داشت استفاده مي شود و همچنين كودهاي شيميايي ( فسفات، ازت ، پتاس) و كود دامي و در پايان سيستم آبياري مناسب براي آبياري مزارع از تجهيزات و اقلام مورد نياز مهم اين واحد مي باشند.


آزمايشگاههاي حشره شناسي و سم شناسي:

آزمايشگاه حشره شناسي:

دروس مربوطه: 1- آفت شناسي گياهي
2- حشره شناسي مقدماتي
- آشنايي با انواع روشهاي جمع آوري حشرات و نحوه تهيه كلكسيون حشرات.
- شكل شناسي و تشريح عملي حشرات ( شكل شناسي خارجي و داخلي).
قسمتهاي مختلف سر، قفس سينه و شكم و ضمائم مربوطه.
- شناسايي انواع لارو شفيره
- شناسايي انواع راسته هاي مختلف با استفاده از كليد شناسايي ( راسته هاي
( Orthoptera- odonata- Lepidoptera- Hymenoptera- Diptera)
Hemiptera- Homoptera,….
- شناخت تعدادي از آفات مهم
- آشنايي با طرز تهيه پرپارسيون از قطعات دهاني

3- حشره شناسي تكميلي
- شكل شناسي و تشريح عملي حشرات ( شكل شناسي خارجي و داخلي).
- آموزش طرز تهيه پرپارسيون از انواع قطعات دهاني و آموزش بالشويي در حشرات.
- شناسايي حشرات با استفاده از كليد شناسايي حشرات در حد راسته ها.
- شناسايي حشرات با استفاده از كليد شناسايي ( خانواده هاي مهم مربوط به راسته هاي مختلف).
4- آفات مهم درختان ميوه:
- شناسايي و تشخيص نمونه هاي آفات درختان ميوه
- مشاهده علائم خسارت روي ميوه يا برگ و... ( نمونه هاي هرباريومي و اسلايدهاي آموزشي).
- آشنايي با نحوه تهيه پرپارسيون از شته هاي مهم مربوط به درختان ميوه.
5- آفات مهم گياهان زراعي:
- شناسايي و تشخيص نمونه هاي آفات مهم گياهان زراعي.
- مشاهده علائم خسارت ( توسط نمونه هاي هرباريومي و اسلايدهاي آموزشي.
- آشنايي با نحوه تهيه پرپارسيون از شته هاي مهم گندم و تريپس.
6- آفات مهم گياهان زينتي و جاليزي:
- شناسايي و تشخيص نمونه هاي آفات گياهان زينتي و جاليزي.
- مشاهده علائم خسارت مربوطه ( نمونه هاي هرباريومي و اسلايدهاي آموزشي).
7- آفات انباري:
- شناسايي و تشخيص نمونه هاي مهم از آفات انباري.
- مشاهده علائم خسارت روي محصولات انباري و نمايش اسلايدهاي آموزشي.
8- حشرات گرده افشان ( درس اختياري):
- شناسايي و تشخيص نمونه هاي مهم مربوط به راسته هاي مختلف كه جزء حشرات گرده افشانند.
- نمايش اسلايدهاي آموزشي مربوط به حشرات گرده افشان.
9- كنه شناسي گياهي:
- آموزش انواع روشهاي مختلف جمع آوري كنه ها.
- آشنايي با انواع تله ها و وسايل و مواد تهيه پرپارسيون.
- آموزش طرز تهيه پرپارسيون از كنه ها.
- شناسايي انواع راسته ها و خانواده هاي مهم با استفاده از كليد شناسايي.
- مشاهده طرز خسارت توسط كنه ها.


آزمايشگاه سم شناسي
دروس مربوطه: 1- سم شناسي:
- آشنايي با لوازم و تجهيزات مهم موجود در آزمايشگاه.
- شناسايي انواع مختلف سموم و نحوه كاربرد آنها.
- شناسايي انواع فرمولاسيونها و تفاوت آنها با هم
- بررسي پايداري سموم مختلف
- آموزش نحوه تهيه طعمه هاي مسموم براي حلزون و آبدوزدك و موش
- نحوه كاليبراسيون سمپاش هاي مختلف
- آشنايي با انواع سمپاش ها و يادگيري نحوه كاربرد آنها

2- تكنولوژي مبارزه شيميايي:
- شناسايي انواع سمپاش ها از جمله سيلندري، پشتي ساده، پشتي اتومايزر، ميكرونيرو....
- آموزش نحوه كاليبراسيون بعضي از سمپاش ها.
- انجام تست زيست سنجي Bioassey


تجهيزات موجود در آزمايشگاه حشره شناسي: آزمايشگاه سم شناسي:

1- ميكروسكوپ 1- دستگاه اسپكتروفتومتر+ كامپيوتر
2- استريوميكروسكوپ 2- حمام بن ماري
3- دستگاه پروژكتور اسلايد 3- آناليزاسيون
4- يخچال زير صفر 4- هيتر
5- ژزميناتور 5- شيشه شور
6- سانتريفوژ 6- شيكر لوله آزمايش
7- انكوباتور
8- ميكروتوم
9- هيتر
10- شيكر
11- يخچال معمولي
آزمايشگاه بيماري شناسي گياهي:
نام آزمايشگاه: بيمارشناسي گياهي
دروس قابل ارائه : 1- بيماري شناسي گياهي:
عناوين: - شناسايي قوانين و تجهيزات آزمايشگاه و نحوه كاربرد هر يك از دستگاههاي موجود.
- شناسايي عوامل بيماريزاي گياهي و روشهاي جداسازي آنها.
- تهيه محيط هاي كشت و شناسايي انواع محيط هاي كشت اختصاصي، عمومي و انتخابي.
- شناسايي انواع روشهاي نگهداري قارچها و باكتريهاي جداسازي شده جهت انجام عمليات مورد نياز.
- معرفي برخي بيماريهاي تيپيك و شايع از محصولات مهم كشاورزي.
2- بيماريهاي گياهي: دقيقاً مثل درس بيماري شناسي گياهي.

3- قارچ شناسي : - شناسايي انواع قارچهاي مهم پاتوژن گياهي از رده Ascomycota، Basidiomycota، Deutromyceta و موجودات قارچ مانند:
- كشت و خالص سازي انواع قارچهاي بيماريزاي گياهي.
- روشهاي نگهداري انواع محيط هاي كشت در شرايط آزمايشگاه.
- تهيه اسلايدهاي دائم و موقت از قارجها و شناسايي آنها.
4- نماتدشناسي:
- روشهاي استخراج نماتدهاي آزاد و پارازيت گياهي از خاك و بافتهاي گياهي.
- روشهاي فيكس نماتدها و تهيه پرپاراسيون دائم و شناسايي خانواده مهم
- شناسايي خانواده هاي مهم و خسارت زاي نماتدهاي پارازيت براساس خصوصيات مرفولوژيكي.
- شناسايي نماتدهاي شكارگر و آزاد ( جنسهاي معروف و مهم).
5- ويروس ها و پروكارتويهاي بيماريزاي گياهي:
- شناسايي علائم بيماريهاي ويروسي و باكتريابي.
- تست هاي مهم بيوشيميايي جهت شناسايي باكتريهاي بيماريزاي گياهي.
- استفاده از گياهان محك در تشخيص شناسايي انواع گياهان محك.
- كشت و خالص سازي باكتريهاي بيماريزاي گياهي بر روي محيط هاي كشت موجود.

6- بيماريهاي مهم درختان ميوه:
- شناسايي بيماريهاي مهم علائم و تيپيك از انواع درختان ميوه ( استفاده از نمونه هاي هرباريومي و اسلايدهاي دائم در تشخيص بيماري ها).
- كشت، جداسازي و خالص سازي قارچها و باكتريهاي پاتوژن گياهي.
- تهيه پرپاراسيون موقت و دائم از عوامل كشت شده و تشخيص بيماري ها.
7- بيماريهاي مهم زراعي:
- معرفي بيماريهاي تيپيك در گياهان زراعي ( گندم، جو، ذرت، پنبه، برنج و كلزا و....) از روي نمونه هاي هرباريومي.
- كشت و جداسازي و خالص سازي عوامل و تهيه پرپاراسيون دائم و تشخيص بيماري در بيماريهاي قارچي.
8- بيماريهاي مهم زينتي و جاليزي و سبزي و صيفي:
- معرفي بيماريهاي تيپيك گياهان زينتي و جاليزي و .... ( از روي نمونه هاي هرباريوم و اسلايدهاي موجود).
- كشت و خالص سازي و جداسازي عوامل پاتوژن گياهي.
- تهيه پرپاراسيون موقت و دائم از بيماريهاي قارچي و تشخيص قارچ عامل.

تجهيزات مهم آزمايشگاه:
- هود لامينارفلو ( هود ميكروبيولوژي ) يكدستگاه
- استريوميكروسكوپ مونيتورنيك يكدستگاه
- ميكروسكوپ هاي دو چشمي نوري Olympus ، Zeiss
- استريوميكروسكوپ
- اتوكلاو
- انكوباتور
- آون
- هود آزمايشگاهي
- سانتريفوژ
- ترازو
- هيتروهمزن
- PH متر
- يخچال

آزمايشگاه ژنتيك و اصلاح نباتات
دروس عملي قابل ارائه: اصول اصلاح نباتات
عنوان آزمايش ها و تجهيزات موجود مرتبط با هر يك:
1- آشنايي با ساختمان گل ( گلخانه )
2- اصول كلي اصلاح نباتات
3- آشنايي با اخته و دورگ گيري در گياهان مختلف ( گلخانه و مزرعه)
4- آشنايي با انواع گياهان خودگشن و دگر گشن ( گلخانه و مزرعه)
5- بررسي همبستگي صفات در گياهان ( كامپيوتر )

عنوان آزمايش ها و تجهيزات مطلوب مورد نياز جهت تكميل نهائي آزمايشگاه:
1- آشنايي با ساختمان گل گلخانه جهت كاشت انواع گياهان خودگشن و دگر گشن
2- بررسي همبستگي و رگرسيون 1 كامپيوتر

تعداد گروه هاي آزمايش كننده: 10 – 8 گروه – در طول ترم
نوع نياز به تجهيزات جديد ( توسعه اي، جايگزيني .......):
گلخانه – كامپيوتر

درصد تجهيز فعلي مطابق با استاندارها : 70%
درصد تجهيز پس از خريد در سال 85 مطابق با استاندارها : 85%
سرفصل هاي آموزش عالي در مورد دروس مرتبط ضميمه گردد.


آزمايشگاه ژنتيك و اصلاح نباتات
دروس عملي قابل ارائه: اصلاح نباتات خصوصي
عنوان آزمايش ها و تجهيزات موجود مرتبط با هر يك:
1- آشنايي با دستگاه الكتروفورز ( دستگاه الكتروفورز عمودي و افقي )
2- استخراج پروتئين ( دستگاه سانترفيوژ ، بن ماري، شيكر، فريزر 20- )
3- استخراج DNA ( دستگاه سانترفيوژ، بن ماري ، شيكر، فريرز20- ، كپسول ازت مايع)
4- تهيه ژل آگارز ( دستگاه الكتروفورز افقي، ژل داك )
5- تهيه ژل پلي اكريل اسيد ( دستگاه الكتروفورز عمودي، ژل داك، اسكنر، داي بلك،PCR، بن ماري

عنوان آزمايش ها و تجهيزات مطلوب مورد نياز جهت تكميل نهائي آزمايشگاه:
1- آشنايي با دستگاه الكتروفورز، دستگاه الكتروفورز افقي
2- استخراج پروتئين ، دستگاه بن ماري، شيكر لوله آزمايش ، فريرز 20-
3- استخراج DNA كپسول ازت مايع ، ميكروپيپت ( سمپلر cc 1 و 15 200- 300 )
4- تهيه ژل اگارز دستگاه ژل داك با تجهيزات همراه و كامپيوتر )
5- تهيه ژل پلي اكريل اسيد دستگاه PCR و اسكنر، داي بلك

تعداد گروه هاي آزمايش كننده: 10 – 6 گروه – در هر ترم
نوع نياز به تجهيزات جديد ( توسعه اي، جايگزيني .......):
تجهيزات فوق مي بايستي براي كار و انجام اين آزمايشات در آزمايشگاه وجود داشته باشد كه ندارد.

درصد تجهيز فعلي مطابق با استاندارها : حدوداً 60%
درصد تجهيز پس از خريد در سال 85 مطابق با استاندارها : حدوداً 75%
سرفصل هاي آموزش عالي در مورد دروس مرتبط ضميمه گردد.


آزمايشگاه ژنتيك و اصلاح نباتات
دروس عملي قابل ارائه: ژنتيك
عنوان آزمايش ها و تجهيزات موجود مرتبط با هر يك:
1- مشاهده تقسيم ميتوز دستگاه ميكروسكوپ و استروميكروسكوپ
2- مشاهده تقسيم ميوز دستگاه ميكروسكوپ و استروميكروسكوپ
3- بررسي نسبت هاي مندلي ژرميناتور، بن ماري، همزن، يخچال
4- مشاهده كرومندم پلي تن ميكروسكوپ و استروميكروسكوپ
5- مشاهده كاريوتيپ ميكروسكوپ و استروميكروسكوپ

عنوان آزمايش ها و تجهيزات مطلوب مورد نياز جهت تكميل نهائي آزمايشگاه:
1- مشاهده تقسيم ميتوز و استروميكروسكوپ
2- مشاهده تقسيم ميوز و استروميكروسكوپ
3- بررسي نسبت هاي مندلي و ژرميناتور

تعداد گروه هاي آزمايش كننده: 10 – 5 گروه – در طول ترم
نوع نياز به تجهيزات جديد ( توسعه اي، جايگزيني .......):
استروميكروسكوپ و دستگاه ژرميناتور جايگزيني

درصد تجهيز فعلي مطابق با استاندارها : 50%
درصد تجهيز پس از خريد در سال 85 مطابق با استاندارها :
سرفصل هاي آموزش عالي در مورد دروس مرتبط ضميمه گردد.به اطلاع میرساند نام آزما یشگاه وعملیات دروس اختصاصی و تجهیزات موجود در گروه باغبانی به شرح ذیل می باشد:
 


آزمایشگاه گیاه شناسی:

درس گیاه شناسی یک:
1-مقایسه سلول جانوری وگیاهی
2-تهیه اسلاید از بافتهای مختلف گیاهی
3-مشاهده بافتهای مختلف گیاهی
4-مشاهده ساختارهای اختصاصی گیاهان
5-مقایسه اندامهی تک لپه ای ودولپه ای
6-مشاهده ساختار برگ وساقه وریشه ومقایسه آنها
7-شناسایی بافتهای مختلف

تجهیزات مورد نیاز:
دستگاههای میکروسکوپ،اسپکترونیک،اسلایدهای آماده

درس گیاه شناسی دو:

1-آشنایی با نحوه جمع آوری وخشک کردن نمونه های گیاهی و تهیه هرباریوم
2-آشنایی با انواع ریشه وساقه وبرگ در خانواده های مختلف گیاهی
3-آشنایی با نحوه جمع آوری نمو نه های گیاهی در طبیعت
4-آشنایی با انواع بازدانگان
5-آشنایی با تیره های مختلف گیاهی
6-جمع آوری نمونه های گیاهی وتهیه هرباریم توسط دانشجو یان

آزمایشگاه باغبانی:

دروس اصول باغبانی و باغبانی عمومی:

1-مشاهده انواع وسایل مورد استفاده درباغبانی و نحوه استفاده آنها
2-آشنایی با گلخانه هاوسیستم های گرمایش وسرمایش وتهویه
3-تعیین درجه خلوص وقوه نامیه بذر
4-آشنایی با تترافیکا سیون بذور وآزمون تترازولیوم
5-آشنایی با تکثیر تعداد زیادی از گیاهان زینتی
6-مشاهده وشنا سایی تعدادی از گلهای فصلی
7-مشاهده تعدادی ازنمونه های درختان ودرختچه های زینتی
9-آشنایی با انواع روشهای تکثیر گیا هان مثل پیوندها
10- آشنایی با قلمه زدن و خوا بانیدن گیاهان

تجهیزات موجود:
وسایل مخصوص باغبانی،وسایل پیوند زدن، گلخانه ها

آزمایشگاه ازدیاد نباتات:

1-آشنایی با روشهای مختلف تکثیر جنسی وغیر جنسی در گیاهان
2-آشنایی با انواع روشهای پیوند زدن
3-آماده سازی انواع بسترهای کشت در گلخانه
4-آشنایی با روشهای آماده سازیهورمونها
5- تکثیر وکاشت چند نوع از گیاهان زینتی در گلخانه

آزمایشگاه درس سبزیکاری خصوصی:

1-کاشت بذور انواع گیاهان نشایی در گلدان وتهیه نشاء
2-آماده سازی زمین وکاشت بذور مختلف سبزیجات
3-شناسایی بذور مختلف سبزیجات و تهیه کلکسیون های بذر
4-بازدید از گلخانه های صیفی جات و کشت هیدروپونیک درمناطق مختلف
5-امتحان عملی وارزیابی زمین کشت شده

عملیات درس گلکاری:

1-شناسایی چند نوع ازبذور گلهای زینتی
2-کاشت بذور تعدادی از گلهای فصلی
3-آشنایی با نحوه کاشت تعدادی از گلهای پیازی
4-بازدید علمی از مراکز پرورش گل وگیاه

عملیات درس درختان و درختچه های زینتی:

1-مشاهده تعدادی از نمونه های درختان و درختچه های زینتی
2- آشنایی با تکثیر تعدادی از نمونه های درختان ودرختچه های زینتی
3-بازدید علمی از باغ ملی گیاه شناسی
4- بازدید علمی نمونه های زنده درختان ودرختچه های زینتی
عملیات درس گیاهان دارویی:

1-آشنایی با کشت وکار انواع گیاهان دارویی
2-آشنایی با انواع بذور گیاهان دارویی
3-آماده سازی زمین وکشت انواع گیاهان دارویی
4-بازدید از مراکز گیا هان دارویی
5-مشاهده نمونه های انواع بذور گیاهان دارویی
6-عصاره گیری ازتعدادی از گیاهان دارویی

تجهیزات مورد نیاز:
دستگاه کلونجر جهت اسانس گیری از گیاهان دارویی

آزمایشگاه درس فیزیو لوژی پس از برداشت:

1-اثرات حرارت روی رشد جوانه سیب زمینی و پیاز در انبار
2-اندازه گیریی اسید های الی در محصولات باغبانی همراه با تیتراسیون اسیدهای آلی درمیوه های مختلف
3-شناسایی اجزای دیواره سلول (ترکیبات پکتیکی)
4-اندازه گیری ویتامین ث درمیوه جات وسبزیجات مختلف
5-تخمین ضایعات محصو لات باغبانی پس از برداشت
6-شنا سایی بلوغ در میوه جات
7-تاثیر مواد تنظیم کننده رشد در نگهداری گلهای شاخه بریده
8-اندازه گیری میزان اتیلن تولیدی توسط میوه ها و سبزیجات
9-اندازه گیریPH آب میوه های مختلف
10-اندازگیری کل مواد جامد محلول در آب میوه به عنوان قند

تجهیزات مورد نیاز:
دستگاه قند سنج ،سفتی سنج،دستگاه رفرکتومتر، دستگاه تیتراسیون،دستگاهPHمتر

آزمایشگاه اصلاح وبذر گیری گل وسبزی:

1-آشنایی با روشهای مختلف اصلاح گل وسبزی و بذر گیری از آنها
2-آشنایی با روشهای اصلاح سبزیجات مختلف
3-آشنایی با روشهای اصلاح گلهای مختلف
4-آشنایی با روش کشت دانه گرده
آزمایشگاه درس میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری:

1-آشنایی با نحوه احداث باغ
2-بازدید از مناطق کاشت میوه های گرمسیری-آشنایی با نحوه احداث باغ
3-آشنایی با روشهای تکثیر و پرورش میوه های گرمسیری
4-آشنایی با نحوه داشت وفیزیولوژی پس از برداشت میوه های گرمسیری
5- گزارش بازدید های علمی توسط دانشجویان


آزمایشگاه درس میوه های مناطق معتدله:

1-آشنایی با نحوه احداث باغ
2- گزارش بازدید های علمی توسط دانشجویان
3-آشنایی با روشهای تکثیر و پرورش میوه های مناطق معتدله
4-آشنایی با نحوه داشت وفیزیولوژی پس از برداشت میوه های مناطق معتدله
5-بازدید از مراکز کاشت میوه های مناطق معتدله


آزمایشگاه درس میوه های دانه ریز:
1-آشنایی با روش احداث باغ
2- گزارش بازدید های علمی توسط دانشجویان
3-آشنایی با روشهای تکثیر و پرورش میوه های مناطق معتدله
4-آشنایی با نحوه داشت وفیزیولوژی پس از برداشت میوه های مناطق معتدله
5-بازدید از مراکز کاشت میوه های مناطق معتدله

آزمایشگاه درس چمن و گیاهان پوششی:

1-آشنایی با انواع گیاهان پوششی و ویژگیهای آنها
2-آشنایی با نحوه کاشت و داشت چمن
3-آشنایی با انواع بذور چمنهای مناطق گرمسیری و سردسیری
4-آشنایی با نحوه آماده سازی زمین مناسب چمن کاری
5-کشت چمنهای مختلف ومقایسه آنها توسط دانشجویان
 
تعداد بازدید از تمام صفحات :9804170 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه شاهد می باشد
تهران،بزرگراه خلیج فارس،روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) - کد پستی:3319118651
تلفن : 55228800, 51210