دانشگاه شاهد - روانشناسي باليني و شخصيت

صفحه اصلي سایت

کتابخانه مركزی

مجلات

همايش ها

Email Phone  Login

                                    

معاونت پژوهشی

مجله مهندسی مخابرات
نگره
دانشور پزشكي
دانشور علوم زراعي
روانشناسي باليني و شخصيت
تربيت و اجتماع
مديريت و پيشرفت

صفحه اصلی/معاونت ها/معاونت پژوهشی/دفاتر/مرکز چاپ و نشر/مجلات/روانشناسي باليني و شخصيت


روانشناسي باليني و شخصيت

پيشينه

 

دوماهنامه «دانشور رفتار» در رديف مجلات علمي- پژوهشي قراردارد. اين مجله بعد از تخصصي‌شدن در سه گستره تخصصي، علومتربيتي، روانشناسي و مديريت، كار خود را از سال 1382 آغازكرده‌است. هيئت تحريريه هر ويژهنامه مستقل و مربوط به رشتههاي مرتبط آن است.

مقالههاي اين موضوعات از سال 1372 الي 1382به‌طور مشترك در مجله «دانشور» از شماره 1 الي 43 با علومپزشكي منتشر‌‌می‌شد. نخستين شماره مجله دانشور رفتار ویژه مقالات روانشناسی در آبان ماه 1382 چاپ شده و تاكنون 12 شماره آن منتشر شده‌است.

مجله دانشور رفتار ویژه روانشناسی از تيرماه سال 1389 به "مجله روانشناسی بالینی و شخصیت" تغيير نام و آغاز به ‌كار‌كرده‌است. هم‌اكنون تمامي امور اين مجله از طريق آدرس‌هاي www.Journals.shahed.ac.ir يا www.shahed.ac.ir به صورت الكترونيكي انجام، و با انتشار 3 شماره به صورت کاغذی چاپ شده‌است و متن کامل مقالات در سایت وجوددارد. لازم به يادآوري‌ است مقاله‌هايي كه قبل از تاريخ فوق‌ به دفتر مجله دانشور رفتار رسيده‌بود به صورت دستي در حال انجام است.

 

مدير مسئول: دكتر رسول روشن

سردبير: دکتر محمدعلی اصغری‌مقدم

كارشناسان: مهندس منصوره طوماري و مهندس مريم شعاري

آدرس و نحوه ارسال مقاله (راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقالات) http://journals.shahed.ac.ir/daneshvarraftar/psychology

 

از لحاظ تايپ مقاله بايد:

1- در محيط word 2003  با نصب فارسيساز صورت گيرد.

2- فاصلهها و نيمفاصلهها در تايپ متن فارسي رعايت شود؛ مثلاً ميشود، كتابها، كمتر، بيشتر و ...

3- براي رسم جداول حتماً از محيط جدول WORD استفاده شود، از" فاصله گذاشتن"، کاربرد "تب" و "اینتر" خوداری نمایید، اعداد و ارقام به فارسی تایپ شده و اعداد اعشاري حتماً به صورت اعشار تايپ شود نه با ويرگول؛ مثل: 47/3

4- در تایپ مقالات فارسی از قلم B lotus 12 و مقالات انگلیسی از قلم Time new roman 9 استفاده نمایید.

 

الف) ساختار صوري مقاله ارسالي به مجله:

الف 1. عنوان

الف 2. چكيده فارسي به علاوه  واژههاي كليدي

الف 3. نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان به ترتيب اولويت  به علاوه  مرتبه علمي و دانشگاه مربوطه به فارسي و انگليسي

الف 4. آدرس دقيق نويسنده عهدهدار مكاتبه و آدرس الکترونیکی به همراه تلفن تماس

الف 5. مقدمه (Introduction)

الف 6. روش (Method): آزمودني، ابراز، شيوه تحليل دادهها

الف- 7. نتايج(Result)

الف 8. بحث نتايج (Conclusion)

الف 9. منابع (Reference)

الف 10.چكيده انگليسي و واژههاي كليدي (Abstract and  Keywords)

الف 11. شيوه ارجاع درون متني مقاله: لطفا ارجاعات خود را در درون متن از شروع مقاله با شماره داخل كروشه ]*[ آغاز كنيد و اين كار را در استفاده از منابع تا به آخر ادامه دهيد، و به همين ترتيب در فهرست منابع نيز، ارجاعات را به صورت شمارههاي ورودي در متن مشخص كنيد. در صورتي كه ارجاعات شما در بخشي از متن تكرار شود، ميتوانيد از شماره قبلی برای مشخص کردن منبع استفاده کنید.

الف 12. نمونههای شيوه ارجاع در فهرست منابع

الف 12-1) فارسي

-        مقاله: نيك نفس، پدرام (1377) بررسي نوزادان مادران ديابتي. مجله بيماريهاي كودكان، سال 3، شماره 2، صص 85-63.

-         كتاب: قرهباغيان، مرتضي (1370) اقتصاد رشد و توسعه. تهران: نشر ني.

-         كتاب: لايون، ديويد (1380) پسامدرنيته، ترجمه محسن حكيمي. تهران: انتشارات آشيان.

-     فصلي از كتاب: بهرامي، فريدون و نوحي، علينقي (1375) كنترل كيفيت آزمايشهاي ليپيدهاي سرم. در: تضمين كيفيت آزمايشگاهي؛ محمدي، حسن و جليلي، حسين، تهران: مركز نشر دانگاهي، صص 50-61.

-         الف -12-2) غير فارسي

-         كتاب: Norman. I.J.& Redfem, S.J.(ed.)(1996) Mental health care  for elderly people. New York: Churchill living stone.

-         فصلي از كتاب: Phillips, S.J.& whisnant, J.P.(1995)                                                    

Hypertension and stroke. In. Laragh, J.H.& Brenner, B.M. (ed), Hypertention: Phathophy siolo gy, diagnosis , and management. New York: Raven press, pp. 465-78.

-    مقاله: Looker, A.C.& Dullman. R.R. (1997) Prevalence of iron deficiency in united states. J. Am. Med. Assoc.: Vol277: PP. 973-976.                                                                                                        

ب- مقاله ارسالي قبلاً در نشريه ديگري به چاپ نرسيده و يا همزمان براي ساير نشريات ارسال نشده باشد.

 ج) مقاله حاصل تلاش پژوهشي باشد.

د) مقاله بر روی صفحه كاغذ A4 و با نرمافزار 2003 Word به بالا تايپ شده باشد. ضمناً مقاله در 4 نسخه به همراه فايل آن، به دفتر مجله ارسال گردد.

ه) چنانچه مقاله حاصل طرح تحقيقي ميباشد، در پاورقي صفحه نخست اشاره گردد.

و) منحنيها، نمودها و نمودارها به صورت سياه و سفيد تنظيم شوند.

ز) جدول ها،نمودها و  نمودارها بايد بوسيله شماره مشخص گردد و در متن مقالهبا همان شماره مورد اشاره قرار گيرند.

ح) ابتدا داوری اولیه روی مقالات دریافتی انجام می شود،  سپس در صورتي كه شرايط لازم براي پيگيريهاي بعدي را داشته باشد، جهت داوری برای 2 داور ارسال می گردد؛ چنانچه مقاله مورد تایید این داوران قرار نگیرد،  مراتب عدم اولويت به نويسنده ابلاغ ميگردد ؛ اما هنگامي كه حداقل  2 داور خواهان اصلاحات مقاله باشند،  نظر داوران به نويسنده ابلاغ  می شود تا بعد از اصلاحات لازم به همراه فايل آن به تعداد 2 نسخه به انضمام تصویر نظر داوران به مجله ارسال گردد.

ی) مقاله اصلاح شده جهت داوري نهايي ارسال می شود. پس از تاييد از این مرحله، مقاله در اولويت چاپ قرار ميگيرد. در غير اين صورت، اگر بر طبق نظر داور نهايي، مقاله نياز به بازنویسی بنيادين نداشته باشد و امكان اصلاح آن وجود داشته باشد، بار ديگر نظر داور نهايي به نويسنده، براي انجام اصلاحات، ابلاغ ميگردد. چنانچه مقاله اصلاح شده در مرحله دوم  به تاييد داور نهايي برسد، در اولويت چاپ می گیرد.

ك) در تمامي مراحل، هويت داوران براي نويسندگان و هويت نويسندگان براي داوران مكتوم خواهد بود.

ط) لازم به ذكر است كه مقاله اصلاح شده بايد به همراه نامه نويسنده مبني بر اعمال يا عدم اعمال نظرات داوران، به همراه مشخص با موارد اصلاحي به شكل ويژه در متن مقاله به دفتر مجله ارسال گردد.

ل) نحوه توزيع امتياز فعاليتهاي پژوهشي و مقالات مشترك اعضاء هيئت علمي، بر اساس آييننامه ارتقاء مرتبه هيئت علمي (1/7/1381: تاريخ اجرا) به شرح ذيل مي باشد.

سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوطه تعداد همکاران

بقیه همکاران

نفر اول

 
- 100%
1
45% 85%
2
40% 75%
3
35% 70%
4
30% 60%
5
<=28(درمجموع 140) 50%
6

هيئت تحريريه به ترتيب الفبا

 

1- دكتر محمدعلي اصغري‌مقدم         دانشگاه شاهد

2- دكتر غلامعلي افروز                        دانشگاه تهران

3- دكتر باقر ثنايي‌ ذاكر                       دانشگاه تربيت معلم

4- دكتر محمود دژكام                        علوم پزشكي شهيدبهشتي

5- دكتر علي دلاور                             دانشگاه علامه طباطبايي

6- دكتر رسول روشن چلسي               دانشگاه شاهد

7- دكتر محمد زاهدي اصل                دانشگاه علامه طباطبايي

8- دكتر محمدرضا شعيري                 دانشگاه شاهد

9- دكتر حسين شكركن                      دانشگاه شهيد چمران اهواز

10- دكتر علي فتحي آشتياني              دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...

11- دكتر سقراط فقيه‌زاده                   دانشگاه تربيت مدرس

12- دكتر احمدعلي نوربالا                 دانشگاه علوم پزشكي

 

 نمودار مقالات چاپ‌شده 

   Missing: Microsoft Office Web Components
 
This page requires the Microsoft Office Web Components.

Click here to install Microsoft Office Web Components..

This page also requires Microsoft Internet Explorer 5.01 or higher.

Click here to install the latest Internet Explorer.
 

ضريب تأثير مقالات

 

·        ضريب تأثير مقالهها از سال 1380 تا 1386 بازيابي‌شده از ISC كتابخانه منطقهاي علوم و تكنولوژي شيراز

·        ضريب تأثير عبارت است از نسبت تعداد استنادهاي تعلق‌گرفته به مجله در دو سال قبل، به تعداد مقالات دو سال گذشته آن نشريه، در يك سال مشخص

برای تعیین ضریب تاثیر مقاله های مجلات باید همه مجلات  فارسی منتشر شده کشور در اختیار شخص یا مرکز تعیین کننده ضریب تاثیر باشد، چون این امکان برای این مرکز وجود ندارد و در سایت ISC نیز موجود نیست.ضریب تاثیر مقاله های سال 1372 الی 1379 محاسبه نشد.

ضریب تاثیر

سال

75% 1380
37% 1381
24% 1382
43% 1383
82% 1384
128% 1385
163% 1386
131% 1387

34%

1388

براي دريافت فرم اشتراك مجله اينجا كليك كنيد.

نشاني

 

تهران: ابتداي آزادراه خليج‌فارس، روبه‌روي حرم مطهر حضرت امام‌ خميني (ره)، دانشگاه شاهد، دانشكده علوم انساني، صندوق پستي: 159-18151،

تلفن 51212424-021 (شنبه الي سه‌شنبه) و 51213074-021 (چهارشنبه)

آدرس الكترونيكي: e.raftar@shahed.ac.ir

كارشناس الكترونيكي: مهندس منصوره طوماري

 

تهران: ابتداي آزادراه خليج ‌فارس، روبه‌روي حرم مطهر حضرت امام‌ خميني (ره)، دانشگاه شاهد، معاونت پزوهشي، مركز چاپ و انتشارات

آدرس الكترونيكي دانشور رفتار:           daneshvarraftar@shahed.ac.ir

تلفن: 51213195-021؛ دورنگار: 51213549-021

كارشناس غیرالکترونیکی: مهندس مريم شعاري

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه شاهد می باشد
تهران،بزرگراه خلیج فارس،روبروی حرم مطهر امام خمینی (ره) - کد پستی:3319118651
تلفن : 55228800, 51210